Informacja: Dyrektor ZSZ w Złotoryi zaprasza do nowo utworzonej Szkoły Policealnej
(Kategoria: Wydarzenia)
Dodana przez: Bartosz Jeziorski
środa 11 czerwiec 2014 - 09:10:02


thumb_20140611_01.jpgDyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi zaprasza  do nowo utworzonej Szkoły Policealnej. Nauka w niej umożliwi absolwentom szkoły oraz przyszłym słuchaczom nie tylko na kontynuację nauki, ale też  uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Aby zostać przyjętym konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana. Szkoła Policealna przy Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi będzie kształcić młodzież w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej - 341201, opiekun osoby starszej - 341202, opiekun medyczny - 532102.20140611_01.jpg
Biorąc pod uwagę fakt starzenia się społeczeństwa oraz rozwój sektora usług, wiele instytucji publicznych i prywatnych mogłyby zatrudniać osoby z wyżej wymienionymi zawodami, tym bardziej, że należą one do grupy zawodów przyszłości.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji, świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej czy motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą, dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej, udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów, podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, a w/w zawody są tego przykładem.

Ważne! Zapisy do 31.07. Informacje o uruchomieniu kierunków na stronie szkoły do 20 sierpnia 2014r.Źródło: Złotoryjski Portal Internetowy
( http://zlotoryja.info/portal/informacje/_/?czytaj_wiecej.6819 )